Upravni odjel

Pročelnik JUO

Marko Barić mag.iur.

Tel: 035 422-442

e-mail: procelnik.garcin@gmail.com

Referent za EU  projekte i javnu nabavu

Miroslav Štefanac ing.stroj.

Tel: 035 422-442

e-mail: miroslav.stefanac@gmail.com

Administrativni tajnik

Ivana Klišanić

Tel: 035 422-442

e-mail: garcin.opcina@gmail.com

Referent za financije

Monika Smoljo bacc.oec.

Viši računovodstveni referent JUO Općine Garčin

Tel: 035/476-016

e-mail: racunovodstvo.opcina.garcin@gmail.com

Komunalni redar

Ivica Ninković ing.stroj.

komunalni redar Općine Garčin

Tel: 035/422-051/ 099 459 1287

e-mail: komunalniredar.opcinagarcin@gmail.com

Osoba za nepravilnosti

Miroslav Štefanac

Tel: 035 422-442

Mob: 098/731-254

Fax: 035 423-930

e-mail: miroslav.stefanac@gmail.com

J A V N I   P O Z I V  za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima s područja  Općine Garčin za akademsku godinu 2023./2024.

J A V N I   P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima s područja Općine Garčin za akademsku godinu 2023./2024.

Temeljem članka 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima sa područja Općine Garčin za akademsku godinu 2023./2024. (KLASA: 024-02/24-01/1;  URBROJ: 2178-6-02-24-1 od 08. siječnja 2024. godine) Pročelnik Jedinstvenog...

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Garčin prikupljanjem pisanih ponuda

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Garčin prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 48. st. 1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj...

Javni natječaj za imenovanje privremenog pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnogodjela Općine Garčin– 1. Izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), načelnik Općine Garčin raspisuje Javni natječaj za imenovanje...

Upravni odjel

Skip to content