Pravo na pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013; 85/2015) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Zakon o pravu na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima omogućuje pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14) (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html)

Službenik za informiranje

Marko Barić, službenik za informiranje Općine Garčin, pročelnik JUO Općine Garčin

Monika Smoljo, zamjenica službenika za informiranje Općine Garčin, stručni suradnik za proračun, financije i računovodstvo pri JUO Općine Garčin
Kralja Tomislava 92,
35212 Garčin

Tel.: +385 (0)35 422 442
Fax: +385 (0)35 423 930
E-mail službenika za informiranje: garcin.opcina@gmail.com

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati

Pravo na pristup informacijama

Skip to content