Transparentnost

Zalog povjerenja između građana i servisa uprave sazdan je od pravovremenih informacija.

Naselja općine

Dom naše svakodnevice i riznica uspomena

Temelj organizacije

Važni dokumenti iz rada općinskih tijela

DOBRO DOŠLI

Zadnje novosti

Odluke i zaključci s 12. sjednice općinskog vijeća Općine Garčin, od 12. lipnja 2023.

Poziv za 12. sjednicu OV Općine Garčin, 06.06.2023. (2)Download 3 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Latica Garčin, lipanj 2023Download 4 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa DV Latica Garčin, lipanj 2023Download 2 Zaključak o usvajanju izvješća...

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Garčin prikupljanjem pisanih ponuda

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Garčin prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 48. st. 1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07,125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19...

J A V N I      P O Z I V

J A V N I      P O Z I V

za provedbu Programa poticanja poduzetništva na području Općine Garčin u 2023. godini Predmet javnog poziva je je provedba Programa poticanja poduzetništva na području Općine Garčin (''Službeno glasilo Općine Garčin''  broj 1/2023, u danjem tekstu: Program) u 2023. godini. Općina Garčin dodjeljuje potpore - Potpore za osnivanje novih malih obrta i tvrtki u iznosu od 1.327,23 eura. Potpore...

Javni natječaj za imenovanje privremenog pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnogodjela Općine Garčin– 1. Izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Javni natječaj za imenovanje privremenog pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnogodjela Općine Garčin– 1. Izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), načelnik Općine Garčin raspisuje Javni natječaj za imenovanje privremenog pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnogodjela Općine Garčin– 1. Izvršitelj/ica na određeno vrijeme. Sva potrebne potrebne...

UPIS DJECE U DV “LATICA GARČIN” U ŠKOLSKU GODINU 2023./2024.

UPIS DJECE U DV “LATICA GARČIN” U ŠKOLSKU GODINU 2023./2024.

Temeljem članka 35. stavka 1. točke 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'' broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića ''Latica Garčin'', članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Latica Garčin“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Latica Garčin'' donijelo je Odluku o raspisivanju...

OBAVIJEST U SVEZI PREUZIMANJA KANTI ZA SELEKTIVNI OTPAD NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU U TRNJANIMA

OBAVIJEST U SVEZI PREUZIMANJA KANTI ZA SELEKTIVNI OTPAD NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU U TRNJANIMA

Poštovani korisnici javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja selektivnog otpada na području Općine Garčin! Obavještavamo Vas da kante za odvajanje i odvoz papira, kartona i plastike možete preuzeti na Reciklažnom dvorištu u Trnjanima tijekom radnom vremena: ponedjeljak, srijeda i petak od 7.00-15.00h te utorkom i četvrtkom od 9.00-17.00h! Pravo na kante imaju korisnici javne usluge koji...

DOGAĐANJA

No Post Found

VREMENSKA PROGNOZA

VAŽNE POVEZNICE

Preglednik katastarskih podataka

Pronađite i pregledajte podatke o katastarskoj čestici odabirom katastarske općine i broja katastarske čestice.

Podatke o katastarskoj čestici u mogućnosti ste pregledati i unosom posjedovnog lista na kojem se čestica nalazi.

Preglednik GeoHrvatska

GeoHrvatska korisnicima nudi niz mogućnosti, ali naglasak je na pregledu podataka u okruženju lokacije korisnika korištenjem alata Podaci oko mene, koji prikazuje korisniku najbliže prostorne podatke odabranog tematskog područja, dok primjena alata Pretraži područje rezultira podacima najbližim trenutnom položaju na karti. 

Skip to content