Odluke i izvješće načelnika

J A V N I   P O Z I V za financiranje programskih sadržaja audiovizualnih i radijskih programa od interesa za Općinu Garčin u 2024. godini                                                                         

Odluku o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja audiovizualnih i radijskih programa od intersa za Općinu Garčin u 2024. godiniDownload Javni poziv za financiranje programskih sadržaja audiovizualnih i radijskih programa od interesa za Općinu...

Odluke i zaključci sa 11. sjednice općinskog vijeća Općine Garčin, od 16. ožujka 2023.

1. PRIHODI 2022Download 2. RASHODI 2022 (1)Download 3. RAČUN FINANCIRANJADownload 4. REZULTAT POSLOVANJADownload 5. PRIHODI-ANALITIKA (1)Download 6. RASHODI 2022-POSEBNI DIO-PROGRAMI I AKTIVNOSTIDownload RASHODI-POZICIJE 2022Download 2 Izvješće načelnika o radu za...

Odluke i izvješće načelnika

Skip to content