JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Garčin prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 48. st. 1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07,125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 57. Statuta Općine Garčin (”Službeno glasilo Općine Garčin” broj 4/2021),  i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Trnjani – Klokočevik od 24. kolovoza 2022. godine (”Službeno glasilo Općine Garčin” broj 4/2022), Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Garčin
prikupljanjem pisanih ponuda

Dokumentacija vezana za natječaj dolje u prilogu!

Možda će vas još zanimati…

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Garčin prikupljanjem pisanih ponuda

Skip to content