• 01.jpg
 • 02.jpg

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Općine Garčin

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave
 • Zakon o lokalnim izborima
 • Zakon o političkim strankama
 • Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
 • Zakon o sprječavanju sukoba interesa
 • Zakon o pravu na pristup informacijama
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o radu
 • Zakon o općem upravnom postupku
 • Zakon o proračunu
 • Zakon o javnoj nabavi
 • Zakon o koncesijama
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
 • Zakon o poticanju malog gospodarstva
 • Zakon o trgovini
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
 • Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
 • Zakon o vodama
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
 • Uredba o naknadi za zadržavan je  nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
 • Zakon o cestama
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
 • Zakon o zaštiti okoliša
 • Zakon o groblju
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu
 • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
 • Zakon o zaštiti i spašavanju
 • Zakon o zaštiti od požara
proracun-opcine-garcin-za-2017-g-2

Proračun Općine Garčin za 2017.g.


Petak, 17. Studeni 2017.
Obrazac za sudjelovanje u kreiranju proračuna Poziva za sudjelovanje u kreiranju proračuna Vodić za građane - proračun Općine Garčin
program-predskole-za-2017-2018-upisi

Program predškole za 2017./2018. - upisi


Srijeda, 20. Rujan 2017.
Javni poziv Zahtjev
Nalazite se ovdje: Naslovnica Zakoni i ostali propisi Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Općine Garčin